Thông báo: MBS Hải Phòng mở lớp đào tạo và cấp chứng chỉ chứng khoán “phái sinh”

Thông báo:MBS Hải Phòng tổ chức mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ chứng khoán “phái sinh” và cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, cho chuyên viên môi giới đang thiếu chứng chỉ hành nghề chứng khoán và những người mong muốn tham gia tìm hiểu kênh đầu tư chứng khoán, tại TP. Hải Phòng.


website