Giới thiệu chương trình liên kết đào tạo IFRC - APT

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán cơ sở, nhu cầu phát triển những công cụ đầu tư mới như chứng khoán phái sinh trở thành một nhu cầu thiết thực và là bước tiếp theo để hoàn chỉnh cấu trúc thị trường tài chính, bao gồm thị trường huy động vốn và thị trường phân tán rủi ro. Như vậy, sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là một bước tiến trong sự hoàn thiện thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung. Qua đây, thị trường sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, nhờ đó, thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở.


website