Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Chứng khoán phái sinh

Để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện các bước sau:

Bước 1. Mở tài khoản.
Bước 2: Giao dịch chứng khoán phái sinh.


website