Đề xuất VSD trở thành chủ thể giám sát TTCK phái sinh

UBCKNN đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 13/2013/TT-BTC ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, bên cạnh Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) được đề xuất trở thành chủ thể giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.


website