Việt Nam có bỏ quên người nông dân khi xây dựng TTCK phái sinh?

Trong năm 2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết sẽ triển khai bước đầu hai sản phẩm phái sinh tài chính trong khi nhu cầu phòng ngừa rủi ro biến động hàng hóa nông sản hay nguyên vật liệu đối với người nông dân và doanh nghiệp cũng rất cần thiết. Phải chăng nhà tạo lập chính sách đã bỏ quên người nông dân khi xây dựng TTCK phái sinh?


website