CTCK cần đáp ứng 5 điều kiện mới được kinh doanh chứng khoán phái sinh

Theo Nghị định số 42 về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 11 hướng dẫn Nghị định 42, các CTCK muốn kinh doanh chứng khoán phái sinh phải hội đủ 5 điều kiện.


website