TTCK phái sinh sẽ vận hành vào đầu năm 2017

Ngày 21/7/2015, Bộ Tài chính có văn bản giao HNX tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của TTCK phái sinh, giao VSD thực hiện bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh. Với sự hợp sức của nhiều chủ thể, HNX kỳ vọng đầu năm 2017, sàn giao dịch này sẽ chính thức vận hành.


website