Công bố 06 thủ tục hành chính mới về hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam

2016-06-24

Ngày 24/6/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1423/QĐ-BTC công bố 06 (sáu) thủ tục hành chính mới về hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính


website