Hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh theo chuẩn ISO 15022

2016-05-09

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có công văn gửi các thành viên về công bố tài liệu đặc tả giao thức và điện tín kết nối giữa hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh của VSD và thành viên bù trừ.


website