Đã ký thông tư hướng dẫn chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh

2016-01-13

Thông tư cũng quy định cụ thể về ký quỹ, điều kiện đối với tài sản ký quỹ, xử lý trong trường hợp mất khả năng thanh toán.


website