Biên độ dao động hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu dự kiến 7-10%

2015-11-16

Dự kiến biên độ dao động cho hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu dự kiến là 10% đối với chỉ số HNX30 và 7% với chỉ số VN30 giống như biên độ trên thị trường cơ sở. Đây là biên độ cao hơn thông tin đưa ra trước đây ở mức 5-7%.


website