Development of global derivatives market

2014-04-04

Vào cuối thế kỷ 20, trào lưu đổi mới tài chính mạnh mẽ đã hình thành nên một khu vực thị trường tài chính với quy mô rộng khắp trên toàn cầu, phát triển với tốc độ rất cao, đó là thị trường các công cụ tài chính phái sinh (các hợp đồng tài chính).


Cùng với các công cụ tài chính truyền thống (cổ phiếu, trái phiếu,...), đã xuất hiện các công cụ tài chính mới như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Các công cụ tài chính phái sinh dựa trên các quan hệ tài chính cơ sở (tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu,...), thông qua việc sử dụng các thỏa thuận mới về nội dung, góp phần bổ sung và phát triển chúng. Hiện nay, việc thiết kế, đưa vào áp dụng và tổ chức lưu thông các công cụ tài chính phái sinh là một lĩnh vực độc lập trong hoạt động tài chính.

website