Development derivatives markets and a few notes for Vietnam

2014-04-03

Việc xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 2011-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt theo quyết định 252/2012/QĐ-TTg


Mới đây nhất, ngày 11/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Đây được xem là những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng và phát triển TTCKPS tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của cơ chế phòng vệ rủi ro.

website