Why is Vietnam need to possess a derivatives securities market?

2014-03-25

Đến năm 2016, sẽ bắt đầu tổ chức giao dịch các chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu.


Ngày 11/3/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh Việt Nam. Đề án mở rộng không gian phát triển TTCK Việt Nam ra khỏi phạm vi các sản phẩm cơ sở và xác lập lộ trình đến năm 2016, sẽ bắt đầu tổ chức giao dịch các chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là chỉ số chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu.

website